Laserfiche WebLink
, ,� <br />„�rri y�„-,�.�j •.,...:+.;. a "�'Si;".: _ .. ,b�::�{."�.�., ,..: ..� ..... . .. _.... :.,. . '" . . . .., . � �. :.� ::.: .. . . . ...... . .w... "5{� If <br /> R <br /> U <br /> � �i.:�:���'. <br /> ,'�N� <br /> ��Cfi.:��o�_�_,.___�.....___..._....�..�._,�„_�..__�.,.,.,.....,......._..__..pggO �f�g�tt <br /> ��' 1'•a` �'€;RTH�R. C���R.��� A1�3L��,'r�D Ai'� C?FG�+t�;�i?� �'�' "T�i� <br /> �C}U�T t�at �v�+est +cd�liRi�a�i �u�►�� �r� ya�id by ihe Ac�mf�stz�Lr�r e�f �he �:.�r.�t� <br /> r�f �rtist K'. +Cc►a�p. i'�sces�s�€d, tis�t t�e� sa�aas ars car�r+�rd c##st�k�utc+3 a� <br /> i g►rovid�d by �e Last Wii1 aad `Test�ment of i�wry �#a�a F`�a1+�y. tcs �. A�, �'+�3�y. <br /> IT I� '�U�t'�'��I� C�1�T?�.�2� BY �� G+JV1tT thst ttxe �eal e�tat� �f <br /> whi�h l�riar�r aAa�a F'a�ey, De�+��e�. c�cd a+a�sed a� y�sas�ssed, above <br /> deacribed. ahovld be aa8 i� �erebp aeaig�e�d a� garovidad by fhe I.ast t�ill <br /> ��� Testat�ent �f t�e aai� i7ecc�.sad, to �. �+f. Foley. <br /> iT I� Ft3���R ��E�� HY 'TH� C�t3�'� ir�st ssid Execul�ar ahal�. <br /> c�ssatiana fa sv:cb ca�city u�l ��rth�r t�rda�sr �f ��tr� <br /> IP*1 ��I`C'2�(�SS t�HIwRk.t7�`, I have hareurita affiue8 xrsy si�natt�are and <br /> �e 5��1 €�� t��f s �ourt, tb+a ci�y a�d y�a.r firat atx��+� writtc�n. <br /> �C`_"i?i ?�.'f <br /> .�iQLt11�► �Tdt�E <br /> ,��AL. <br /> ���,Yr' <br /> ,�� ' <br />