Laserfiche WebLink
�. <br /> asd �� at ir� �I � �sNa�tl sa�ats st eatid E�risC3t� Th�esssn, daceaeed� <br /> s�d '� s�ir tqur osdr��ad #�+ b� xrraard+�d 3� !�e �aard� �t th� 6a� atarss�td. <br /> ZU 1iIT�i1�', I h� �e�s�M ��tE wqr 3vnd snd aili�osd t2ce eaal af the <br /> Ga�etfi�r' C�aprtis '�is � A4 at Osi�b�a� '�3b�. <br /> �� Cl�Ls Bbss�r�, CwmlT Jadg�* <br /> �ad t�a� #h�:�a�+� � lh�rta�� iqsaa�d�, l+�tt t�sr �trriti�+g a� her eole <br /> he#�s•�t��.s� t�hs toila�i�g n+ssd pa�aw rho a� �i ?u�gal uga �nd ih l�y c�petent i <br /> �'11 3'tsaus�, eoa�j S+r� 'lh�r�ea, sas� �d trthar C. '!'hc�eaea, sm. <br /> lLit�T�t <br /> That �► �e 13'�h dq �� t)at�bor� �9b1, � oa�d�r at thia Ceinrt xas eutered <br /> tltehtiag er�eiit�a�s m�Ll tIu 8th 8q► o! Febru+a?, �i62 Mithin �thich to tils their <br /> ala� agaimst t,�ie es�a� sud 1►ll�ri�g taid s�oscutae �w �r in Khi,ch �o settle <br /> 't�ia eatate, at�d sett�eg t� 9t.h d�p► at F�+r�wr7s 19b2, in f�l�s C�untT Coar�t Roo� <br /> ia said C�tsy �ra �t►e e�tt� �Q pLr� !ou l�sa�i� �a elal�s fi2sd againat t�is <br /> astat�, �md it �a�,r b�r p�roa�f la ii�,t '�at � ttaa g11r� aa � aad aa <br /> r�ired b7' l.aN. <br /> FIFT� <br /> � Cwrt f�nrfibe� t�s l�at � t�e �th dq et 4Qi�r, 19b1, t�o esean�6c� <br /> !"i�sd lseraln 3�is i�pe�► � tbe ua�ts o� t�hie eat�atr, and � on t� lst d�y nf <br /> ��rsaibs�', �,961, saS�d eac�et�t� til�d �a �s�ncL�at �o �ah intre�rtt�c�ey, a�d tha� ti� <br /> i�rteat�y, as�mend�ed, is 1�rs ielim�a� <br /> � � <br /> �h. � Ba�.t a� s�h. x.e►thw,rt Q� t�+�}} ,n�o�,�s tet� El.o) a�r.g <br /> a2ang t3�ar �is� �r a� t�hs �'�ei�e� Q�l�sar e!' tlt� l0a�t�wrs� Qw►rter <br /> �$��� �+�l�, ax�d t�r �'��i ��3Kt �' fi� #aet�riat ti�#�' (t���� <br /> � � ��,�„� � .s �8 ��.r�t �r (s���) .��, �, <br /> (19) �� ia � �� Q�t�r d �r S�sth�nst QBart�r (NB�i}) <br /> � t.�r iies! s� �` i1�t II+o��''�►� � +�d t,b� �e�td�art Qnart�r <br /> �1I�t�S��s arsd �ar ��� Q�r�r at �ia lNe�st Ct�r �l�t�W�) <br /> a�. � �,m '� ��?, ��r �'.�n E�). � s.� t�oy, ��� <br /> �om��r� �s <br /> L� � ��js �t a1,�k �R �4 B�s�i �.tri�iaa et Lo� 31�r6�ea� (16) <br /> +1� !�► �a�r �'�d��q �,t' �� � galt � �he �oa�heas� �u�rter <br /> t���} o� s+r�t�a� � C � .�t � �t �. �1sr�..t Qw�er a� <br /> �T�r ��t�+�ar6 �pr� t�'�j at 9�,e. a►�. (21), a1Z ia <br /> �t�� s� t�3 ���+�« 1�s�+. f 9 1,�t�i► e t t�. 6 t� ��., i a <br /> f��t � �t�l �iN�# ]���� <br /> �� �� <br /> A�+� +�as�.�Y�� '�'� � +� ��► ss �adad« <br /> � � <br /> � ��► �r� �`'� � tr� I�r! � eUqr � F�', '�9l�t,� p4 o�dax� �t '�#.s <br /> t��ri �t +�� ��� �r` e�r►�ar s����,j�' #�,d ,�,�e� �.s :s�►� �aad <br /> � <br />