Laserfiche WebLink
r . - ..::; , tr�.,,:r , ,�.: _-. ,.F�., r.. , ... ,-:. ,;: _ _ , r<. <br />, �' <br /> , . � <br /> � <br /> ��e+�� a�m��ted t� p��bat�r �n t#�� ��a�o. +��` ��r�.�#a�i� att�l �,� <br /> th� Stat� of Aiteb��.s�ka; #:ttta� she wa� tk��i �+��t �t ��� �� ��` <br /> . <br /> h�r d+�a�l� of t�a ��1lflwir�g de$�a�b�t��i ��al e�����, �t�3.+�t� wa�� <br /> �#�e �n1.p reai e���te �wn�d b�r h�t� i� ��.��e� ��1�. ea� ����alca <br /> C+�ur�t�e�s, ta-�ir#.�� <br /> �l) i��rtk� h�lf of the P�art�r�e$t Q������ ���1�} c�f <br /> �ac�ion E�ere►n (�1} , Tvw��h3� Aif.�� (�}, �tt��tt� Rat�g+� <br /> Thirteen (1�) , �)est af th� bti� �.Is�. , B�t���14 Gc��'��►, <br /> k�ebrask�. <br /> Tt�� C:Q�� f ir�ds t�pon evid�n��r t�lc�n that tt�� �a�d tr��t <br /> t�f' r�a�i est�t� �� �he �ra�t d�s��l.bed ir� �h� TH3.� g��r���a�h � <br /> the �.ast Wil� artd T��t�mer�t; tk�at s�f����.�r�� i�e€�t§.fie��ia� <br /> has bed�r� �ac�e; and that the� tr�+�t s� sa�t f�rth irt �aid THIRl� <br /> p���graph csi� th� Ls��t �i�.�, a�d ?��tar�ent is tt�e sa�e a�d idern- <br /> t�cal p3:eta ��' p�c�}�er�y I���qir�he#o�e +desc��.bed. <br /> (2) S�uthe��t Quar�er (SEl) vf Seetian T�uelve (,1�� . <br /> ?�arna€hi� Nir��r (9) , i�orth Range 7hirte�n (3�} , �1est <br /> of ths �t� P.�. � in Bu�€a�.o �Gvur�ty, Nebra�ie�. <br /> The G��=t fi�cis �p�n eviden�e ta�een that s€�id t���t �s� <br /> real est�te is the tr�ct deserib�d in �h� FOURTH �a���gx��t� cf <br /> the La�t 1�41i �nd Tss�a�as�t; that suffici�n� �.d����.ficatior� <br /> t�a� been madai ar�d that the tra�t sc� �et fo�th in �a�.d �C3t.�'I'f�i <br /> peragraph o�' �t�e Last Will �r�d Testa�e�t �.s the sa� ��d �.de�- <br /> �i�al }�i�ce of prQpsr�ty hereinb��fr� d�scrik�ed, <br /> I�) Lnt� Twn f 2} (S+c�ti�ae� des���bed �s �� �Qu�h�ras� <br /> Quarter �� th� �i�rgthwe�t Quarte �s��i�) . Thre�� j�� , <br /> 1nt� Fpur �4� � Sse�t�.Orl �igttt�ee� �i��► T��Y�Shi� hI�.� <br /> {+�} . North Ra�ge T���� (12� , �e��t �af ��i�e �t P.NI. , <br /> Ha11 Cou�t�r* N�b�caaka, <br /> T�►� C�urt fir�ds upcn �avist��ce t�ls�r� t�a�� sai,d ��a�t af <br /> r�a1 e�ta�� is th� t�a��t des��ibed is� ��i� �I�T�i par��g�a�p� vf <br /> the ���t �I�11 an� T�stam�tn�= tha� s�f�isi�n� id�t���.#�i���Eic�n <br /> has be�en �ad�i �r�d ��at� tt� t�a�at im �drt fs►r�th �n ��i€t �IF3'H <br /> pa�rag�aph c+f the L�a� �fi�,�. a�l Te��i:a�€�`� i� th�e sa� �n,d <br /> ider�ti�a� pie¢� �i� prmperty ��lnb��`�►� dea��t�b�et. <br /> �T I� TH�T��QR� t�SA��, AE���l, A�3 II��3$l� 81� '1'F� <br /> C��tT '�hat #�s� � <br /> N��ctl� �s�# �� �a ������ ���� � � �� <br /> �� <br /> ,ti.;. <br />.�..� .; xr_;:: ," "'::� ,1,_ ..:.wr.:Wf'�' r.I _.:.v ��.� -:,. . ...gu,,..��... .�,�., _ . <br /> ,�',�,�� <br /> �a j:?: <br /> .._vY:_� .�, <br /> � _. <br />